KINETIČNI MINIMALIZEM SVETLOBE RED. PROF. OTA RIMELETA PREDSTAVLJEN V PUBLIKACIJI TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS

https://www.mastersoftoday.com/eBooks/Top10Artists-vol6/Top10Artists-vol6.html?fbclid=IwAR3UZNYxQcpgMYqNDcXeYzjZUjkecT-B7B4EV73sq1KjLNwSG_U6Y4Smu4E

KINETIČNI MINIMALIZEM SVETLOBE RED. PROF. OTA RIMELETA PREDSTAVLJEN V PUBLIKACIJI TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS

 

V Londonu, pri založbi Masters of Today, je izšla knjižna publikacija »TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS« – VI. zvezek, v kateri je med deseterico umetnikov sodobnega časa uvrščen slovenski umetnik, slikar in redni profesor Univerze v Mariboru, Oto Rimele.

Ustvarjalni opus slikarja Rimeleta je mednarodni javnosti predstavljen v besedilu in številnih reprodukcijah na 26-ih straneh publikacije, ki v celoti obsega 280 strani. Njegova slikarska kompozicija ILV bralca knjige nagovarja v obliki reprodukcije, ki je objavljena na naslovni strani omenjene publikacije. Izbrani in v knjigi predstavljeni umetniki prihajajo iz Evrope, ZDA, Velike Britanije, Kanade, Australije in Kitajske.

Avtor osrednjega besedila, katero obravnava fenomen sence v civilizacijskem in umetnostnem kontekstu, je dr. Jure Mikuž. V besedilu nazorno umešča Rimeletova ustvarjalna prizadevanja po vključevanju nematerialnih senčnih predelov slikarske podobe znotraj izraznosti pretekle in sodobne umetniške produkcije. O njegovi ustvarjalnosti piše takole: »Rimele je šel še dlje, v svojih postavitvah je zakonitosti barvnih odsevov in senc filigransko preučil in tako ustvaril čarobne nove svetove, v katerih se prepleta materialnost z njihovo barvno osenčeno dematerializacijo.«

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume VI

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume VI

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume VI

 


KINETIČNI MINIMALIZEM SVETLOBE

»Rimele je šel še dlje, v svojih postavitvah je zakonitosti barvnih odsevov in senc filigransko preučil in tako ustvaril čarobne nove svetove, v katerih se prepleta materialnost z njihovo barvno osenčeno dematerializacijo.«

dr. Jure Mikuž
Oto Rimele. Duhovnost materialne odsotnosti/ Spirituality of Material Absence, str. 28

 

V pretekli slikarski tradiciji so bili nosilci vsebine vedno le frontalni deli slik. Sam sem prekinil s to tisočletno tradicijo in svojo pozornost usmeril v nanašanje barvne snovnosti na robne in hrbtne dele slike. Ti deli mojih slikarskih kompozicij so za opazovačeve oči skriti in so vidni le posredno – kot odsevi barve, ki reflektira v območje stene in gledalca nagovarjajo s svojo nemateriano prisotnostjo. Tako nastajajo barvne svetlobe in barvne sence, ki se pri dnevni svetlobi spreminjajo v intenzivnosti barvnega sevanja. Posamezna slikarska kompozicija pa ne kaže samo ene statične podobe, temveč nagovarja gladaca s številnimi podobami, ki jih čez dan generira spreminjajoča se dnevna svetloba. In pozoren opazovalec takšne kinetične slikarske podobe doživlja osebno in kot celovito mentalno (spiritualno) izkušnjo.

V slikarstvu preteklih obdobij je svetloba v slikarskih upodobitvah upodobljena le posredno – kot »osvetljevalec« predmetnosti slikarskega motiva. Zame je sveloba sama osredni osrednji motiv slikarskega raziskovanja. V svojih luminarnih slikarskih objektih pa svetlobe ne upodabljam, temveč jo ustvarjam. Je dejanska, prisotna svetloba, ki kot živ, gibljiv del umetniškega sporočila, komunicira z gledalcem.

V ciklu štirinajstih podob, ki sem jih naslovil Svetloba in lestev in so nastale v letu 2021, slikarskim objektom iz polnega lesa dodajem eno ali več lestev, ki so bile spletene iz enega kosa žice. Lestev je za gledalčevo misel in svetloba za gledalčevo dušo. Prva se dviga, druga žari.

Naša individualna dejanja in misli so vedno tudi zavezana vseobsežnost Univerzuma. In Univerzum je kljub navidezni negibnosti mogoč, živ in aktiven zaradi enkratnosti individualnih osmišljanj posameznikov. Vsak izmed nas namreč na nek način prispeva. In to šteje.

O. Rimele
november, 2022

 


BERLINSKI PORTRETI

Berlin Portraits predstavlja projekt vizualizacije skupine posameznikov v obliki prostorske intalacije. Cikel sestavlja 13 portretov oseb, ki so živeli v med leti 1961-89 v Berlinu. Njihova imana so: Helmut, Werner, Karl, Liselotte, Ingrid, Monika, Walter, Manfred, Gerhard, Ute, Günter, Peter in Hans.

 

Vsaka izmed oseb je upodobljena s specifično kombinacijo svetlobe in sence, ki jo reflektira 13 vertikalnih slikarskih objektov na steno oz. v svojo okolico. Njihove portretne podobe nastajajo kot refleksija barve, kot  svetloba in senca, ki se odziva na spreminjanje dnevne ali umetne luči znotraj ambienta. Gledalcu ponujajo podobo, ki se počasi, vendar konstantno spremnija in nas opozarja na nujnost sumiranja nastalih podob v eno samo. Portretne upodobitve ne kažejo portretirančevih zunanjih materialno-fizioloških lastnosti, temveč oznanjajo portretirančevo nematerialno podobo, njegovo etično dimenzijo in njegov mentalni, duhovni prostor. Portretirančevo osebnost nam upodobitve kažejo v gibljivi podobi, ki je določena s  prisotnostjo in odsotnosti svetlobe, ki jo generira posamični slikarski objekt.

 

Zavedam se, da vsak gledalec v doživljanju stvarnosti skuša posedovati Svet in Resnico in ju povezati v celoto. Pri doživljanju omenjenih portretih nujno tako, da lastno svetlobo in senco deli s podobo portretiranca. Le tako lahko namreč imenovane in upodobljene osebe zaživijo Tukaj in Zdaj. In gledalec postane aktivni posedovalec podobe. “Kdor poseduje svet, ne pa tudi njegove podobe, poseduje samo pol sveta , saj je njegova duša revna in brez imetja” je zapisal C. G. Yung v Rdeči knjigi*.

O. Rimele
december, 2021

* C. G. Yung, Rdeča knjiga -Das Rote Buch, str. 130.

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume IV

Dinamčni pravokotnik II

2023
les, barva
122x 9 x 4 cm

Foto: Vojko Stiplovšek


OTO RIMELE: SVETLOBA IN LESTEV

Kemijski inštitut
9. junij / 20. avgust 2023

https://www.ki.si/novica/otvoritev-umetniske-razstave-oto-rimele-svetloba-in-lestev/

 

Oto Rimele, nagrajenec Prešernovega sklada, redni profesor slikarstva na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Mariboru in eden najbolj prominentnih sodobnih umetnikov v Sloveniji, v galeriji Kemijskega inštituta razstavlja svoje, s transparentnostjo zaznamovane risbe in slikarske objekte katerih značilnost je, da se klasično slikarsko polje umika v robove in proti hrbtu slike. S tem premikom barve avtor usmeri odboj svetlobe v okolico slike, ki se gledalcu pokaže kot barvni sij okrog slike.

Kot bi se s tem v sodobno, objektivizirano umetniško delo vrnila prav tista avra, katere izgubo je napovedal v 30tih letih 20. stoletja Walter Benjamin v svojem znamenitem tekstu “Umetnina v času mehanične reprodukcije”.

Gledalec lahko pomisli tudi, da gre za reminiscenco na heglovsko “svetenje idej”, ko v slikah doživi uvid prehajanja barvne snovnosti v nematerialno stanje: je avratičnost v sodobni slikarski podobi ponovno možna? »Lestev je za gledalčevo misel in svetloba za njegovo dušo. Prva se dviga, druga naj žari« je nekje zapisal umetnik.

 

Jiri Kočica

 

OTO RIMELE: SVETLOBA IN LESTEV

 

OTO RIMELE: SVETLOBA IN LESTEV


TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS – volume IV

https://www.mastersoftoday.com/eBooks/Top10Artists-vol4/Top10Artists-vol4.html

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume IV

 

V Londonu, pri založbi »Masters of Today«, je izšla knjižna publikacija »10 izbranih sodobnih umetnikov« – IV. zvezek, v kateri je med deseterico umetnikov sodobnega časa uvrščen slovenski umetnik, slikar in univerzitetni profesor Oto Rimele.

Gre za pomembno promocijo slovenske kulture in hkrati za priznanje, da slovenska likovna umetnost aktivno sooblikuje podobo svetovne krajine sodobne umetnosti.

Ustvarjalni opus slikarja Rimeleta je mednarodni (svetovni) javnosti predstavljen v besedilu in številnih reprodukcijah na 26-ih straneh publikacije, ki v celoti obsega 284 strani. Izbrani in predstavljeni umetniki prihajajo iz Evrope (Slovenija, Španija, Avstrija, Italija, Nemčija), Združenih držav Amerike in Kitajske (Hong Kong).

————-

Oto Rimele je slikar, avtor prostorsko-zvočnih ambientov, raziskovalec mentalnih dimenzij vizualnega izraza in zvoka. Po zaključku dodiplomskega (1990) in magistrskega (1992) študija na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, se je pravzaprav vso prehojeno ustvarjalno pot posvečal raziskovanju slikarske komunikacije in fenomenu vizualnih izraznih možnosti.

Osebna izkušnja doživljanja sveta in resničnosti, v kateri živimo, ga je vodila k doseganju avtorskega slikarskega izraza in preseganju klasične pojavnasti slikarskih upodobitev. Njegova širitev slikarske podobe ga je usmerjala najprej v območe »slikarskih objektov«, »kombiniranih slik« (combine painting), slikarske instalacije vse do aktiviranja netipičnih območij slike – skritih robov in hrbtov slike. Tako so nastale povsem avtorske slikarske podobe – »generatorji svetlobe«, pri katerih se frontalna podoba umika izraznosti »robnih« oz. »hrbtnih« predelov slike.

Njegov slikarski izraz je bil po končanem študiju sicer najprej zavezan slikarskemu mimezisu vidne stvarnosti, nato je upodobljeni motiv nadgrajeval v simbolnem in bolj in bolj nepredmetnem pomenu. Njegov končni motiv je svetloba sama in mentalno-sublimna resničnost v smislu raziskovanja optične in slikarske stvarnosti izraznega medija. Sam o svojem odnosu do svetlobe pravi: »… zato v svojem slikarskem delu svetlobe ne upodabljam, temveč jo neposredno aktiviram kot dejansko čutno-zaznavno prisotnost«.

Tovrstne njegove slikarske podobe (slikarski objekti) so tridimenzionalno strukturirane in omogočajo refleksijo snovne barve v območje stene tako, da gledalca dosega njen nematerialni odsev v obliki barvne Svetlobe in kot nematerialni stik. Dr. Nataša Smolič o njegovih »generatorjih svetlobe« piše takole: »Ovalne slike dajejo občutek, kot da se, nekje v svojem bistvu, človeškim očem nevidno nahaja svetlobni vir, ki razpršuje prečiščeno in vzvišeno svetlobo preko odsevne beline stene v prostor«. Dr. Marjeta Ciglenečki prepoznava njegovo sublimno komunikacijo s posameznikom kot most, ki omogoča gledalcu notranji uvid: »Številne Rimeletove javne predstavitveje mogoče opisati preprosto kot lepe, če seveda sledimo Plotinovi razlagi Lépega in skupaj z njim verjamemo, da motrenje Lépega naredi lepega tudi tistega, ki motri«.

Svoje ustvarjalne izkušnje že vrsto let kot redni profesor predaja študentom na Univerzi v Mariboru.

V zadnjem obdobju se je Oto Rimele v obliki samostojnih razstav predstavil v New Yorku (Pratt Institute, 1919), na Dunaju (Korotan Gallery, 2018), v Berlinu (Galerie B1, Schönberg) in v Mariboru (nekdanja minoritska cerkev, 2018).

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume IV

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume IV

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume IV

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume IV

 

TOP 10 CONTEMPORARY ARTISTS - volume IV

 


World of Art – Contemporary Art Magazine

Contemporary Art and Old Masters

 

world of art magazine

 

https://www.worldofartmagazine.com/WoA11/Contemporary-Art-and-Old-Masters.html

Avtor uvodnega besedila je Achille Bonito Oliva.

Seznam umetnikov:

Abraham Dayan, Adam Pendleton, Adela Ginés y Ortiz, Ahmed Morsi, Ai-Wen Wu Kratz, Aki Inomata, Alain Rousseau, Alberto Baraya, Alexander Calder, Alexander Groves, Aline Pouget, Alla Preobrazhenska-Ronikier, Amanda Williams, Andre Rusu, Andrea E. Sroka, Andy Warhol, Anna Martine Whitehead, Annick Collet, Antonio Fillol Granell, Astrida Neimanis, Azusa Murakami, Baldomero Gili y Roig, Barbara Pazzaglia, Benito Mayor Vallejo, Bosch, Britta Ortiz, Cao Minghao, Carla Kleekamp Ferdinandus, Carlos Casas, Carlos Verger Fioretti, Carol Carpenter, Cecilia Vicuna, Chan Suk On, Chen Jianjun, Clare Britton, Dai Chenlian, Dalia Blauensteiner, Derwin Leiva, Diana Marschall, Diane Holland Grunberg, Diego Velázquez, DnA, Dorothea Van De Winkel, Duygu Kivanc, Dürer, Eduardo Rosales, El Greco, Elena Brockmann de Llanos, Ellsworth Kelly, Emie Morissette, Erna Klaus, Erica Fromme, Bartolomé E. Murillo, Etel Adnan, Feliciano Centurión, Felipe Mercadal Borghetti, Fra Angelico, Gabrielle L’Hirondelle Hill, Gego (Gertrud Goldschmidt), Goya, Gregg Bordowitz, Gro Folkan, Halas and Batchelor, Hanna Scheriau, Heather Phillipson, Howard Harris, Huang Siyao, Hylozoic/Desires, Ibiye Camp, Ignacio Montano, Igor Nelubovich, Infanta Catherine Francisco Pradilla y Ortiz, Istook Smajs Muni, Jackson Pollock, Jean Jacques Porret, Jenni Souter, Joaquín Espalter y Rull, John Trinh, Jorge A. Colombo March, Jorge Rigamonti, Joseph’s Chastity Antonio del Castillo, Joseph E. Yoakum, Joseph Virgone, Josip Rubes, José de Ribera, Juan Canals, Juan de Flandes, Juan van der Hamen y León, Julia Alcayde y Montoya, Karel Witt, Karen HØjsgård Nielsen, Kirsi Porrassalmi, Kurt Schwitters, Larz Eldbåge, Lawrence Lek, Lidy De Brouwer,Madame Anselma (Alejandrina Gessler de Lacroix), Mae Jeon, Marceliano Santa María Sedano, Maren Hassinger, Margaret Bourke-White, Maria Teresa Guala, Marianne Mylonas-Svikovsky (Marlo), Marina Albornoz, Mario Cobàs (Mario Carchini), Mariojosé Angeles, Marta Dimitrescu, María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz, María Roësset Mosquera, Meriem Bennani, Michele Macchia, Mimmo Paladino, Misa Aihara, Monica Michelotti, Moussa Salman, Neelon Crawford, Niki de Saint Phalle, Orna Adoram, Oto Rimele, Pablo Picasso, Pan Daijing, Patricia Karen Gagic, Patricia Noemi Queiruga, Paul Cézanne, Paul Ygartua, Pedro Sáenz Sáenz, Petru Russu, Plácido Francés y Pascual, Qiu Zhen, Ragnar Kjartansson, Ramon Rivas, Raphael, Raya Grinberg, Rembrandt, Renate Merzinger-Pleban, Richard Serra, Robert Morris, Rogier van der Weyden, Rubens, Salt Beyolu, Sandra Gottlieb, Sarah Charlesworth, Shigeko Kubota, Sinikka Elfving, Sophie Taeuber-Arp, Sun Xiaoxing, Tabita Rézaire, Terry Golletz, Tiziano, Tong Wenmin, Tony Smith, Torkwase Dyson, Vasily Kandinsky, Vito Acconci, Wendy Cohen, Wiegen den Uyl, Wu Tsang, Yto Barrada, Zadie Xa, Zhao Kunfang, Zoltan Zsako.

 World of Art -  Contemporary Art Magazine

 


Oto Rimele

MORJE, NEBO IN LESTEV

 

 

Serija dvanajstih akvarelnih listov pod naslovom »Morje, nebo in lestev«, realizirana v avgustu 2020, je nastala kot intimna apoteoza občutkov, razmišljanj o naravi in mestu človeka v tej čudoviti tvorbi vseobsegajoče resničnosti Vesolja.

Pomembno se je zavedati, da sporočilo preko upodobitve narave omogoča gledalcu kontakt z lastnostmi Univerzuma, ki so zmožne generirati različne in povsem nove časovnosti in konstruirati specifične mentalne prostore. Pomemben aspekt tovrstnega Rimeletovega raziskovanja se v tem ciklu kaže v obliki eksistencialne nuje, koprnenju individuuma in tančici romantične melanholije. Prisotnost prosevanja svetlobe skozi transparentne plasti nanešene barve, sledi gibanja vode in aktiviranje prostora »praznin« so osnovne značilnosti ustvarjalčevega odnosa, ko avtorsko gradi entiteto akvarelne stvarnosti.

Rimeletovo soočanje s krajino je pravzaprav vstop v tiste dimenzije stvarnosti, ki preko prizora – kjer se v liniji horizontale povezujeta Nebo in Zemlja - gledalcu ponuja kontemplacijo, soočanja in tudi prehajanja. Rimeletovi upodobljeni prizori so dramatični, saj se avtor fokusiran v prikaz trenutkov, ki iz območja statične in prepoznavne krajine vodijo v dinamično in intimno doživljanje časa Prehajanja in Prehoda. V njegovih delih namreč univerzalno tvori individualno in obratno, saj so naše osebne entitete in odločitve gradniki te najširše celote, ki ji pripadamo. Rimele pravi: »Naša individualna dejanja in misli so vedno tudi zavezana vseobsežnost Univerzuma. In Univerzum je kljub navidezni negibnosti mogoč, živ in aktiven zaradi enkratnosti individualnih osmišljanj posameznikov. Vsak izmed nas namreč na nek način prispeva. In to šteje.«

Dr. Marjeta Ciglenečki prepoznava umetnikovo sublimno komunikacijo s posameznikom kot most, ki omogoča gledalcu notranji uvid:  »Številne Rimeletove javne predstavitve je mogoče opisati preprosto kot lepe, če seveda sledimo Plotinovi razlagi Lépega in skupaj z njim verjamemo, da motrenje Lépega naredi lepega tudi tistega, ki motri«.

Motiv Lestve in Prehoda je slikar letu 2019 obravnaval v seriji 12 akvarelnih listov pod naslovom Jacob¢s Ladder, ki je bila julija predstavljena ameriškemu občinstvu leta 2019 v DDA Gallery Pratt Instituta v Brooklynu, v New Yorku.

V zadnjem obdobju se je Oto Rimele v obliki samostojnih razstav  predstavil v New Yorku (Pratt Institute, 1919), na Dunaju (Korotan Gallery, 2018), v Berlinu (Galerie B1, Schönberg) in v Mariboru (nekdanja minoritska cerkev, 2018).  V letu 2016 in 12017 je sodeloval na skupinski razstavi v Parizu v Carrousel du Louvre. Svoje ustvarjalne izkušnje že vrsto let predaja študentom kot redni profesor na Univerzi v Mariboru.

oto-rimele-morje-nebo-in-lestev

 

rimele-foto-3

 


 

CIRCLE QUARTERLY ART REVIEW MAGAZINE – ISSUE 4 – FALL 2019

Pregled trenutnih trendov in praks v vizualni umetnosti
Objavil CFA Press

Predstavljamo široko paleto medijev in še širšo paleto stilov, raziskujemo raznolikost praks in perspektiv sodobne umetnosti. Čeprav se na prvi pogled sočasna dela lahko zdijo korenito različna, smo ugotovili, da je drzen, ponavljajoč se element v vseh pristopih umetnikov nekakšen 6. čut, intenzivna občutljivost za opazovanje in podrobnosti. Če preberemo izjavo umetnika, postane očitno, da gre pri njihovem delu za opažanje, ki se nanaša na estetsko, družbeno, politično, intelektualno ali čustveno stvarnost.

 circle

 

circle-2


 

»100 UMETNIKOV PRIHODNOSTI«

 

Contemporary Art Curator so pripravili in izdali (London, maj 2019) knjigo pod naslovom »100 umetnikov prihodnosti«, v kateri predstavljajo svoj izbor sodobne svetovne likovne produkcije.

Omenjena publikacija med stoterico izbranih umetnikov uvršča in predstavlja tudi rednega profesorja Univerze v Mariboru, akademskega slikarja Ota Rimeleta in njegovo ustvarjalno delo.

Knjiga »100 umetnikov prihodnosti« je referenčna knjiga za kustose, lastnike galerij, zbiratelje in vse tiste, ki jih zanima aktualna likovna produkcija.

http://www.contemporaryartcuratormagazine.com/100-artists-of-the-future

100-artists

 

100-artists-2

 

100-artists-3

 

100-artists-4


 

»BERLINSKI PORTRETI (1961–89)
Svetlobe in sence Berlinčanov

 

 

 

Cikel, naslovljen »Berlinski portreti (1961–89)«, je posvečen iskalcem svetlobe – še posebej tistim, ki so v času 1961–89 bili iskalci svobode in se tako soočali z lastno svetlobo in senco ter s svetlimi in temnimi platmi nemške stvarnosti.

Vseh trinajst slikarskih objektov – portretov je nastalo v času mojega bivanja meseca oktobra 2018 v Umetniški rezidenci RS v Berlinu. Vsak slikarski objekt je v proporcih, ki jih določa višina, širina in oblika objekta, drugačen, avtonomen.

Poleg različnih barvnih svetlob pa izraznost slikarskim objektom določa tudi izbrana vrsta lesa. V ciklu sem namreč uporabil 8 različnih vrst lesa. Tako so Monika, Walter in Günter pravzaprav tudi Breza, Kostanj in Lipa.

O projektu je nastal filmski zapis režiserja in scenarista Uroša Zavodnika z naslovom »OTO RIMELE: BERLINSKI PORTRETI« v katerem je avtorsko glasbo prispeval avtor projekta.

berlinski-portereti

 

berlinski-porteret-2i

 

porterti-3

7/13

WALTER / KOSTANJ / CHESTNUT / KASTANIE

Iz cikla Berlinski portreti (1961–1989)
106 x 8 x 3 cm

orterti-4

6/13

MONIKA / BREZA / BIRCH / BIRKE

Iz cikla Berlinski portreti (1961–1989)
105 x 7 x 3 cm

 porterti-4

JÖRN & OTO

portereti-5

TAD & OTO


JAKOBOVA LESTEV

DDA Gallery
Pratt Institute Brooklyn
New York

 

V galeriji instituta Pratt v Brooklynu v  Združenih državah Amerike je profesor Rimele v pričetku julija predstavil cikel akvarelnih listov pod naslovom Jakobova lestev. Izbrani motiv se osredotoča na potencial nezavednega in sanj ter tako aktualizira gledalčev notranji dialog z nesnovnim in neskončnim. Rimele namreč izpušča oz. premešča figuralni del motiva Jakobove lestve tako, da Jakobove sanje postanejo resničnost gledalca, opazovalca. Osebe prizora so torej udejanjene in prisotne samo v gledalcu.

 

Predstavitev serije dvajsetih akvarelnih listov na ročno izdelanem papirju je slikar v galerijskem prostoru povezal še z zvokovno dimenzijo svoje avtorske glasbe.

 

»Jakob preko sanj širi resničnost. Njegove sanje nam predvsem kažejo njegov intelektualni in duhovni potencial. Tako očak presega materialne okvirje in stopa v območje nematerialne komunikacije in k soočanju z notranjim uvidom.

 

V svojih slikarskih kompozicijah iz cikla Jakobova lestev prehod k notranjemu uvidu ponujam tudi gledalcu. Pozornost usmerjam nanj in v njegovo mentalno obličje. Tukaj ni drugih. Je le on sam, kot osrednja oseba prizora. Oseba, ki jo mora sam razkriti in ob pogledu na slikarske prizore pravzaprav šele izgraditi.

 

Proces nezavednega in imaginarnega, v katerega stopa gledalec, je njegova možnost prehoda. In naslikana podoba njegova, po njem poimenovana Lestev.«

 

Oto Rimele,
september 2019

 

»V letu 2019 je Oto Rimele naslikal deset akvarelov precej velikih izmer (cca. 800 x 600 mm), na katerih je dotlej prevladujoči motiv obzornice zamenjal prizor z Jakobovo lestvijo. Razpon med zemljo in nebom se je spremenil. Vsi listi so vertikalni, v spodnjem delu je bolj ali manj nazorno upodobljena zemlja, glavnino slikovne ploskve zavzemajo klini lestve, ki lebdijo v nedoločljivi praznini, v zgornjem delu pa je upodobljeno nebo. Z nebesnega svoda se med kline stekajo tanki in kapljičasti curki barve; lahko jih razumemo kot izraze neizmernega čustvovanja in trpljenja ali kot bleščave žarke iz onstranstva. Način nanašanja akvarelnih barv na grobo strukturiran ročno izdelan papir je za Rimeleta značilen. Prevladuje učinek prosojnosti, znatne površine papirja pa je slikar pustil neprekrite; izstopajo sijoče beli klini na lestvi. Dosežen je efekt žarčenja svetlobe, kar je eno od Rimeletovih temeljnih področij likovnega raziskovanja. Vzporedno s serijo velikih akvarelov je nastalo še deset majhnih kvadratnega formata (cca 100 x 100 mm) z enako vsebino. Zaradi spremenjenega formata se je število klinov iz pet do sedem zmanjšalo na tri do štiri, celota pa je pridobila bolj abstrahiran značaj. Hrbtno stran malih akvarelov je slikar obarval intenzivno rumeno; zaradi načina pritrjevanja na steno razstavišča se okrog malih sličic ustvarja nežno obarvana rumena senca – Jakobova lestev lebdi v prostoru galerije.

 

Obe seriji akvarelov je mogoče interpretirati v skladu s pripovedjo iz prve Mojzesove knjige (28, 10–21). Biblijskemu očaku Jakobu se je v snu prikazala lestev, ki je segala do neba, po njej pa so se spuščali in vzpenjali angeli. Vrh lestve je stal Gospod in Jakobu obljubil zemljo, na kateri je zaspal, napovedal pa je tudi, da se bo njegov rod namnožil in da ga ne bo zapustil. Ko se je Jakob prebudil, je zemljo, na kateri je spal, prepoznal kot božjo hišo in nebeška vrata, iz kamna, na katerega je med spanjem položil glavo, pa je napravil oltar. Motiv Jakobove lestve je bil priljubljen zlasti v srednjem veku, ko so v zgodbi videli tudi prispodobo Raja in napoved Kristusovega Vnebovhoda. Večina starejših upodobitev Jakobove lestve dokaj zvesto sledi pripovedi iz Stare zaveze, nekajkrat pa so si umetniki dovolili nekaj ustvarjalne svobode. Tako v nizozemskem slikarstvu lestev včasih zamenjujejo svetlobni žarki ali pa se angeli spuščajo in vzpenjajo, ne da bi se pri tem opirali na kline na lestvi.

 

Jakobova lestev je bila vedno razumljena kot most med tostranstvom, ki je prostor naše izkušnje, in onstranstvom, o katerem ne moremo vedeti ničesar, le tu in tam je izbrancem mogoče zaznati kakšen odsev z one strani, kar pa se lahko zgodi le v posebnih stanjih, na primer v snu. V preteklosti je bilo pomembno, da sta bila na upodobitvah Jakobove lestve tako zemlja kot nebo jasno opredeljena, sodobnemu človeku pa je blizu tudi nedoločno slikanje vrha lestve, ki se lahko povsem izgublja v vrtoglavih višinah. Skrivnostna moč Jakobove lestve je v sporočilu svetopisemske prispodobe, če pa sledimo interpretaciji slovenskega filozofa Marka Uršiča, ima tudi umetnost spoznavno intenco, ki je značilna za svete spise. Oto Rimele je velike akvarele v sredini spodaj označil z naslovom (JACOB’S LADDER), zaporedno številko v seriji, signaturo in letnico njihovega nastanka, pri čemer vsi zapisi s svinčnikom sledijo kompozicijski strukturi lestve. Zdi se, da se tudi zapisane besede oblikujejo v kline in s tem navajajo k misli, da umetnik svoje poslanstvo vidi kot naporen vzpon proti neznanemu in neizrekljivemu, proti onstranstvu.«

 

Marjeta Ciglenečki

 

 jakobova-lestev

 

jakobovaa-lestev-2

 

jakobova-lestev-3

 

jakobova-lestev4


 

POETIC PERSPECTIVES

The Miyako Yoshinaga Gallery
New York

 

poet-perspertoves


 

O T O R I M E L E

AMBIENT SVETLOBE SENC

Minoriti, Maribor

 

14.06– 11.09.2018

»Rimeletove slike ustvarjajo vtis, kot da se v njihovem nevidnem jedru nahaja žarišče, ki razpršuje prečiščeno in vzvišeno svetlobno senco preko odsevne beline stene v prostor.«

Dr. Nataša Smolič

foto-1-minoriti-photo-valeska-rimele

 

Foto: Valeska Rimele

 

foto-2-minoriti-photo-valeska-rimele

 

Foto: Valeska Rimele

 

foto-3-minoriti-photo-matej-fiser

 

Foto: Matej Fišer

 

foto-4-minoriti-photo-matej-fiser

 

Foto: Matej Fišer


 

 

O T O R I M E L E

ANOMALIJE

MMC KIBLA

 

25.05 – 25.07. 2018

Anomalije akademskega slikarja Ota Rimeleta so likovne izjemnosti vizualne upodobitve dvodimenzionalnega platna v tridimenzionalni podobi, v kateri hkrati gledamo dolžino, površino in prostornino, s premikanjem opazovalca v prostoru pa Rimele svoje delo nadgrajuje še s “četrto” dimenzijo: s časom, ki je povezan s časom trajanja prisotnosti subjekta, ki gleda. Anomalija namreč nastane, tokrat z umetniškim posredovanjem, šele v tem so-žitju: opazovalec subjektivno, za nazaj, določa vsebino. Slika s tem postane a-nomalična podoba vizualnega pogleda, ki se reflektira v galerijskem prostoru, vznikla subjektivno. Podoba postane, pozor, pravi objekt. Tam je, ker jo vidimo, in je ni, ker nismo tam.

Nina Jeza, Artists&Poor’s

 foto-1-kibla-photo-damijan-svarc

 

Foto: Damjan Švarc

 

foto-2-kibla-photo-damijan-svarc

 

Foto: Damjan Švarc

 

foto-3-kibla-photo-damijan-svarc

 

Foto: Damjan Švarc

 

 foto-4-photo-dijana-bozic

 

>Foto: Dijana Božić


 

 

O T O R I M E L E

K R O Ž N E S V E T L O B E / L E U C H T K R E I S E

P r o s t o r s k o – č a s o v n i a m b i e n t / E i n R a u m – Z e i t – A m b i e n t e

 

G a l e r i j a K o r o t a n
A l b e r t g a s s e 4 8 , D u n a j

G a l e r i e K o r o t a n
A l b e r t g a s s e 4 8 , 1 0 8 0 W i e n

 

20.04 – 18.05. 2018

“Če bi želeli razstave Ota Rimeleta doživeti zares celovito, bi morali v razstavišču preživeti vse dneve in ure njihovega trajanja. Rimele je z vztrajnim raziskovanjem razvil postopke slikanja, s pomočjo katerih dosega sevanje barve na stene galerijskega prostora. Intenziteta tega sevanja je odvisna od moči dnevne svetlobe, ki prodira skozi
odprtine v stenah razstavišča, zato so podobe na razstavi vsak trenutek drugačne. Bistvo Rimeletovega ustvarjalnega postopka je spreminjanje materije v barvni odsev, razbremenjen vsega otipljivega.”

dr. Marjeta Ciglenečki

“Würden wir die Ausstellungen von Oto Rimele tatsächlich in ihrer Gesamtheit erleben wollen, müssten wir jeden Tag und jede Stunde ihrer Dauer auf dem Ausstellungsgelände verbringen. Durch fortwährendes Forschen entwickelte Rimele ein einzigartiges Malverfahren, mit dem er Farben an die Wände des Galerieraums strahlen lässt. Die Intensität dieser Strahlung hängt von der Stärke des Tagelichts ab, das durch die Wandöffnungen der Ausstellungsräume eindringt und die ausgestellten Gemälde jeden Moment anders erscheinen lässt.

Die Verwandlung der Materie in eine Farbspiegelung, die von allem Greifbaren befreit ist, stellt die Essenz von Rimeles kreativem Prozess dar.”

Dr. Marjeta Ciglenečki

 

Live performance at Korotan Gallery

 

foto-1-korotan-pfoto-matej-fiser

 

Foto: Matej Fišer

 

foto2-korotan-pfoto-matej-fiser

 

Foto: Matej Fišer

 

foto3-korotan-pfoto-matej-fiser

 

Foto: Matej Fišer

 

foto4-korotan-pfoto-matej-fiser

 

Foto: Matej Fišer

 

foto5-korotan-pfoto-matej-fiser

 

Foto: Matej Fišer

 


 

Vabilo

 


 

Vabilo

 

 

 


 

Artists’ Directory Listing
In The December/January Issue
Of Aesthetica

 

www.aestheticamagazine.com/profile/oto-rimele/

 prenova-3-foto-1

 

prenova-3-foto-2

 

prenova-3-foto-3

 


 

CIRCLE FOUNDATION FOR THE ARTS

 

https://circle-arts.com/oto-rimele/

 

prenova-2-foto-1

 

prenova-2-foto-2

 

prenova-2-foto-3

 


 

PROSTOR TELO IN MEDIJ V PREHAJANJU

DVOREC NOVO CELJE

16.5. – 1.10. 2017

 

prenova-1-foto-1

 

prenova-1-foto-2 Oto Rimele
KVADRATURA KROGA (LIGHT BEER), 2017
prostorsko-zvočna instalacija; cca. 220×150 cm

 


 

Salon des Beaux Arts
2016

Carrousel du Louvre, Paris

December 6–11, 2016

salon-skupaj-1

 

 

 

RIMELE-Levitation-en-vert-vrezana
Foto: Vojko Stiplovšek

 


 

Oto Rimele

Lévitation en vert

2016

Spreminjanje letnih časov je mogoče doživljati kot veličasten ritual narave. Podoba, ki nosi naslov Levitacija v zelenem, je nastala na koncu zimskega obdobja in se pojavlja kot slutnja ter napoved pomladi.

Je nekakšno slikarsko pomladno obredje (Igor Stravinski). Je ritual mentalne levitacije (Yves Klein), v katerem se združujeta ustvarjana moč posameznika in sile narave v skupno apoteozo življenja.

……..

Il est possible de vivre les changements des saisons comme un rituel sublime de la nature. L’oeuvre qui porte le nom “Lévitation en Vert” a été réalisée à la fin de la période de l’hiver et apparaît comme la prémonition et l’annonce du printemps.

C’est une sorte de sublimation artistique du printemps (Igor Stravinsky) C’est un rituel de la lévitation mentale (Yves Klein), au cours duquel s’assemblent la force créative de l’individu et  l’hégémonie de la nature guidant vers une commune apothéose de la vie.

……..

The changing of seasons can be experienced as a majestic rite of nature. The painting titled Lévitation en vert was created at the end of winter and represents an anticipation as well as an announcement of spring.

It’s a kind of rite of spring (Igor Stravinsky) in painting. It’s a rite of mental levitation (Yves Klein) that combines the individual’s creative power and the powers of nature into a joint apotheosis of life.

 


 

logo-galerija-kresija

Ljubljana

Oto Rimele
300 SEKUND

Kompozicija za štiri podobe, pet skladb in tišino

19. maj – 6. junij 2016

 

Barbara Savenc

Kako v sliki ujeti misel?
Misel, ki se razteza v prostoru in času

 

Februarja leta 1992 je Oto Rimele zapisal: »Ko govorimo o kvadratu, pravzaprav mislimo na krog, in ko govorimo o krogu, čutimo kvadrat.«

Dve desetletji kasneje je ustvaril Oblo ogledalo, kompozicijo iz sedmih lesenih podokvirjev, preko katerih je napeto platno z voščenim premazom, na prednjih pravokotnih stranicah obarvano z belo akrilno barvo, v različnih odtenkih in tankih slojih, na robovih in predvsem na diagonalno proti steni zalomljenih stranicah pa obarvano v rožnato rdečem, fluoroscentnem odtenku. Odsevi in sence, kljub kvadratni obliki, ki jo tvorijo palične slike, odvisne le od svetlobe v prostoru in ne od usmerjene umetne luči, se okrog nosilcev oblikujejo v nekoliko razpotegnjen krog.

Tudi druge štiri razstavljene podobe, tokrat predstavljene prvič, učinkujejo abstraktno in hkrati globoko simbolno. Njihov enigmatični naslov, sestavljen iz črke K in zaporedne številke, nas vodi k začetnici izhodiščnih oblik Rimelejevih slik, h krogu in kvadratu. Zdi se, da nam prepušča presojo o tem, kaj vidimo ali vsaj kaj slutimo. (…)

Rimelejev na videz lahkotno zasnovani ambient se je v Galeriji Kresija pretopil v zvočno instalacijo. Z glasbo se občutenje in misel osvobodita in zabrnita, zazvenita v naslednjih 300 sekundah tišine – vpričo podob, ki nas vračajo v cikel človeškega hrepenenja po neizrekljivem, onkraj vidnega in razumljivega kot pot brez končnega cilja. Brez dokončnega odgovora, saj bi v trenutku razblinil navdih in željo po bivanju, kajti le iskanje nedoumljivosti, njeno razlaganje, v tisočih in brezkončnih različicah odgovorov, je smisel in v njem zajeta lepota.

 

 foto-1-Marko-Zaplatil

Foto: Marko Zaplatil

foto-2-Marko-Zaplatil

Foto: Marko Zaplatil

foto-3-Marko-Zaplatil

Foto: Marko Zaplatil

foto-4-aAndrej-Cvetnic

Foto: Andrej Cvetnič

 foto-5Marko-Zaplatil

Foto: Marko Zaplatil

foto-6-Tamara-Vodopivec

Foto: Tamara Vodopivec

foto-7-Branimir-Ritonja

Foto: Branimir Ritonja

 


 

DIE MAGIE DER KUNST 
Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968–2013

Künstlerhaus Wien 
Karlsplatz 5, Wien
6. Februar – 29. März 2015

 kunslethouas

Oto Rimele at Künstlerhaus in Vienna

image-der-kunst-1

 

image-der-kunst-2

 


 

MANFRED MÖRTH
OTO RIMELE

RELATIONS

 

RIMELE TOVARNA UMETNOSTI 1

Rimele: Spatial installation at “Art Factory”

Foto: Valeska Rimele

 

RIMELE TOVARNA UMETNOSTI 4

Rimele: Spatial installation at “Art Factory”

Foto: Valeska Rimele

 

 

MOERTH TOVARNA UMETNOSTI

Mörth: Spatial installation at “Art Factory”

Foto: Stojan Kerbler

 

 

SLIKARJA

Manfred Mörth and Oto Rimele

Foto: Stojan Kerbler

 

vabilo

 


Magija umetnosti: Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013.

VILLA MANIN
2. april – 22. junij 2014

 

Vabilo

 

FOTO-1-VM

Oto Rimele: OVUM-RO, 2011

(postavitev v Villi Manin, foto: Valeska Rimele)

 

FOTO-2-VM

Oto Rimele: OVUM-RO, 2011

(postavitev v Villi Manin, foto: Damjan Kozole)

 

 


 

 

dokument1

 

dokument2

 

 

foto 1M

 

 

http://www.circulobellasartes.com/envios/newsletter_invi_oto/imagen_invi_oto.png
http://www.circulobellasartes.com/envios/newsletter_invi_oto/linea_invi_oto.png
www.circulobellasartes.com   ALCALÁ, 42   28014  MADRID   t. 913 605 400   Radio Círculo 100.4 FM
http://www.circulobellasartes.com/envios/newsletter_invi_oto/logos_invi_oto.png

 

 

 
image001 (1)
 

image002

OTO RIMELE, La luz de la sombra/
OTO RIMELE, The Light of Shadow
 
Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA),
Calle Alcalá 42, Madrid, Spain
5  February – 30 March 2014
 
Opening: Wednesday, 5 February 2014 at 20:00
 
 
Oto Rimele is one of the leading names of Slovenian contemporary fine arts. In the recent decades he has developed an entirely unique principle of expression that is minimalist, yet it carries complex meanings. His explorations are primarily focused on the laws of colour reflections, and he excels in attractive spatial arrangements for which he has won numerous prestigious awards in Slovenia.
 
The exhibition jointly prepared by Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA) and UGM | Maribor Art Gallery presents the major works of the past fifteen years which have been combined by the author into a new spatial entity.
 
Oto Rimele’s individual works always consist of two parts: the first is a material one – a construction carrying the image, while the second part is non-material and is created as its shadow, glow and a coloured reflection. The core of the artist’s exploration, which is supported by precise theory, is a relationship between these so very different starting points. In this research the author uses different forms, types of material and positioning of the art object as well as the possibilities offered by reflections. The spatial installation designed by Oto Rimele especially for the Juane Mordó exhibition space »speaks« of the role of light and shadows. There are many levels of comprehension, ranging from reflection on the essence of a painterly medium and its potential development in the present time to the fundamental ontological issues regarding the creation of the world which is divided into the light and the shadow. Apart from this symbolically powerful premise it is important to observe that the viewer is directly invited by Oto Rimele to primarily experience his works. As is the case with all his installations, the concept of The Light of Shadow exhibition is completely minimalist. In the ambience where at the first glance there is nothing apart from sheer emptiness, whiteness, transparency and reddish reflections, the hidden is gradually revealed. Contrary to our expectations we find for instance that a shadow can be more powerful than its material medium. And this is just the beginning. Isn’t a shadow actually light? What is its origin? Why does it carry such strong red traces? A new magical world that will fascinate the viewer with the installation concept is one of the rare contemporary works of art that require us to pause and reflect. In the process of surprise the audience willing to surrender to curiosity and then to contemplation will be rewarded with a rich poetic experience and a new individual revelation.
 
Oto Rimele (1962) is a Slovenian painter who lives and works in Maribor, Slovenia. He is a full professor of painting and drawing at the University of Maribor. He also works in graphic and stage design.  He has received a number of awards, the most prominent being those awarded for original spatial installations – one of them was the project located in the former monastery church in Kostanjevica na Krki (Galerija Božidar Jakac) in 2003 – and the highest professional recognition in culture in Slovenia, the Prešeren Fund award, 2004. He has held over 45 independent exhibitions and has participated in over a hundred group exhibitions. He was also a member and a co-founder of the rock group Lačni Franz and a member of Laibach.
 
 
An excellent monograph on the work of Oto Rimele Spirituality of Material Absence by Jure Mikuž was published by Galerija Žula in 2012.
YOU ARE KINDLY INVITED!
 
 
Coorganisers:
   image003    image004
Project partner:
    image005     image006
 
The project has been financially supported by:
 image007    image008         image009

 

 

 Oto Rimele final ad

 

Oto-Rimele-Vabilo

 

OTO RIMELE »Image and Shadow«, 2013

 

 

VABILO ART & NATURE

 

 

OTO RIMELE »DIPTIH IN MUHA«, 2013

platno, les, steklo, barva, pesek, muha

35 x 45 x 35 cm

 

Copy-of-FOTO-1

 

Copy-of-FOTO-2

 

 

DIPTIH IN MUHA

V preteklosti slikarji niso razstavljali svojih slikarskih del v naravi sami. Bilo je prenevarno izpostaviti slikarsko delo spremembam, ki jih prinaša naravno okolje. Kljub temu, da so nekoč nekateri ustvarjalci delali pod milim nebom (en plain air) in da je bil njihov motiv krajina, bi bilo za ustvarjalca postaviti olje na platnu ali akvarel neposredno v naravno okolje pravzaprav neodgovorno početje, saj so slikarski materiali in z njimi povezana tehnološka narava slikarskega medija v omenjenem smislu v pogojih naravnega prostora obsojeni na propad. Tudi danes je tako.

Zato je bil izziv, kako pripraviti takšno slikarsko podobo, ki bo v idejnem, konceptualnem smislu lahko sobivala v naravnem prostoru pod milim nebom. Izziv v idejnem in tehničnem smislu. Kako torej ohraniti slikarsko podobo in povezati obe naravi v celovitost, kjer se neposredno prekrivata intenca ustvarjalca in intenca narave. Pod milim nebom namreč ustvarjalec ni edini kreator podobe in ne gre brez interakcije z okoljem in bitji, ki jim je narava primarno okolje. Nedvomno je potrebno upoštevati intenco drugega: Narave.

Nastalo je stekleno prizorišče, namenjeno temu, da sprejme dve platni. Vrhnji del je namenjen pogledu gledalca, spodnji del pa gledalcu nudi bolj neposredno komunikacijo z barvo in sporočilom slike. Tako se relacija dveh platen udejanja v diptihu, ki je postavljen v nenavadno lego »zgoraj – spodaj« oziroma »proti nebu – proti zemlji«. In če je lice zgornje podobe vidno in obrnjeno h gledalcu, kdo je tisti, ki bo videl navzdol, k zemlji obrnjeno podobo?

Spodnje platno je nosilec barve. Njeno »barvno lice« reflektira obarvano svetlobo najprej v območje tal. Od tam naprej pa se preko refleksije narave na ogled postavlja tudi človeku. In ta podoba se bo spreminjala – ne samo po legi Sonca in Lune, ki bosta spreminjala dajanje svetlobe, temveč bodo tam tudi drugi: Vlaga in Mravlje, Mraz in druge Žuželke in vsi skupaj bodo neposredno stopali v območje podobe in oblikovali njeno materialno substanco. In tam nekje na začetku tega procesa je tudi plastična Muha, ki jo je izdelal človek.

Oto Rimele 12. september 2013

 

DIPTYCHON UND FLIEGE

In der Vergangenheit stellten die Maler ihre Werke nicht in der Natur an sich aus. Es war zu gefährlich, die künstlerischen Werke den Veränderungen, welche die natürliche Umwelt mit sich bringt, auszusetzen. Obwohl einige Künstler einst unter freiem Himmel arbeiteten ( en plain air ), und eine Landschaft als Motiv wählten, wäre es von dem Schöpfer unverantwortlich gewesen, Öl auf Leinwand oder ein Aquarell direkt der natürlichen Umwelt auszusetzen, denn das von den Malern verwendete Material und die mit diesen verbundene technologische Natur der malerischen Medien sind in dem erwähnten Sinne unter den Bedingungen des natürlichen Raums zum Verfall verurteilt. Und das ist auch noch heute so.

Somit bestand die Herausforderung darin, wie eine solche bildliche Darstellung, die in ideeller und konzeptioneller Hinsicht in einer natürlichen Umgebung unter freiem Himmel koexistieren könnte, vorbereitet werden sollte. Eine Aufgabe in ideologischem und technischem Sinn. Wie also das künstlerische Bild erhalten und diese beiden Naturen in einer Ganzheit verbinden, wo sich Zweck und Sinn des Schöpfers mit der Intention der Natur direkt überdecken. Unter freiem Himmel ist der Künstler nicht der einzige Schöpfer des Bildes und es geht nicht ohne Interaktion mit der Umwelt und den Wesen, für welche die Natur die primäre Umwelt ist. Zweifelsfrei muss die Intention des anderen berücksichtigt werden: die der Natur.

Die gläserne Szene ist dazu bestimmt, zwei Leinwände anzunehmen. Der obere Teil ist so konzipiert, um den Betrachter zu respektieren und der untere Teil bietet dem Betrachter eine direkte Kommunikation mit der Farbe und bietet Zugriff auf die Botschaft des Bildes. Somit wird die Beziehung der beiden Gemälde im Diptychon, das in eine ungewöhnliche Position gesetzt ist, realisiert “oben – unten” beziehungsweise ” gen Himmel – zur Erde”. Und wenn die Oberfläche des oberen Bildes sichtbar und dem Betrachter zugewandt ist, wer ist dann derjenige, der nach unten blickt, das zur Erde gewandte Bild?

Die untere Leinwand ist Träger der Farben. Ihr “farbiges Gesicht” spiegelt das farbige Licht zuerst im Bodenbereich wieder. Von da an stellt sich über die Reflexionen der Natur auch der Mensch zur Schau. Und das Bild wird sich ändern – nicht nur nach dem Stand der Sonne und des Mondes, die die Darreichung des Lichts verändern, es gibt auch andere: Feuchtigkeit und Ameisen, Kälte und andere Insekten, und alle gemeinsam treten direkt in einen Bereich des Bildes und schaffen seine materielle Substanz. Und irgendwo, am Anfang dieses Prozesses, dort ist die künstliche Fliege, von Menschen gemacht.

Oto Rimele 12. September 2013